Bogen om KVIKSØLVKATASTROFEN

Dette er introduktionen til min bog: “Kviksølvkatastrofen i vores samfund”.

Nedenfor følger forordet til bogen, og du kan downloade hele bogen på linket nederst på siden.

Forordet til bogen:

Den bombastiske bogtitel er velbegrundet og baseret på min personlige oplevelse af kviksølvforgiftningens art og enorme omfang i mit møde med tusindvis af patienter, som i over 25 år har opsøgt min specialiserede tandklinik for at få fjernet kilden til deres forgiftningssygdomme.

Bogen omhandler HELE spektret af den kviksølvforgiftningskatastrofe, som jeg ser udspille sig i samfundet i dag.

Bogen fremlægger under vejs i analysen en ny forståelse af årsagerne til mange udbredte fysiske og psykiske lidelser i samfundet, hvoraf mange er så udbredte, at de benævnes ”folkesygdomme”.

Bogen præsenterer nyeste forskningsbaserede erkendelser og opstiller tre vidensgrundlag, som tilsammen danner grundlag for to præsenterede antagelser/hypoteser, som årsagen til en stor del af disse sundhedsproblemer i samfundet.

Vidensgrundlag 1 tager udgangspunkt i en WHO-udmelding fra 19911 :

”Den største årsag til human udsættelse for metallisk kviksølv i Europa i dag udgøres af tandfyldningsmaterialet amalgam med et indhold af 50% rent metallisk kviksølv”.

I EU-landene bruges der til sammen ca. 40 tons kviksølv om året i forbindelse med tandbehandling – opgjort 2019. Den samlede kviksølvmængde i tænderne i befolkningen inden for EU skønnes til at være ca 1.000 tons

Dette forhold sættes i relation til, at ny forskning fastslår, at denne kemiske form af kviksølv kan omdannes til andre former for kviksølvforbindelser i kroppen, som er erkendt at være biologisk kompromitterende for mange celletypers liv og funktion i menneskekroppen.

Bogen tager sit afsæt i en regulær mediestorm omkring uforklarlige årsager til en eksplosiv stigning af psykiske sygdomme og mentale afvigelser og mistrivsel i børne- og ungegenerationen over de seneste 10-15-år. Forfatteren kobler sine egne registreringer af tilsvarende sygdomstegn hos børn af kviksølvforgiftede mødre, blandt sine hundredvis af kviksølvsyge patienter, sammen med disse oplysninger og præsenterer en ukendt årsagsforklaring baseret i en ”tand-historisk kontekst”.

Vidensgrundlag 2 og 3 danner basis for sandsynliggørelsen af, at de psykiske problemer i en del af børne- og ungegenerationen formodentlig udgør et helt særligt og meget komplext forgiftningssyndrom, som har rod en hel generation tilbage i tiden. Det er bogens særlige perspektiv at sandsynliggøre denne vurdering, så myndighederne efter bekræftende undersøgelser kan iværksætte hjælp til de skadede, som bygger på en dokumenteret årsagssammenhæng. Derfor fastholdes dette fokuspunkt, og bruges som en ledetråd for bogens fremstilling af tungmetalforgiftningens karakter og omfang i samfundet.

Et særskilt afsnit viser derfor detaljeret, hvorledes forgiftningen udspiller sig under fosterudviklingen, og forårsager de problematiske mentale afvigelser og sygdomme, som gør sig gældende for en del af børne- og ungdomsgenerationen.

Kun fremtidens fokusering på problemstillingen og opfølgende forskningsbaserede målrettede undersøgelser kan afsige dommen over analysens og de opstillede hypotesers hold i virkeligheden.

De relevante brikker bringes på deres rette plads i puslespillet, som tegner et billede af en ukendt og/eller uoplyst forgiftningskatastrofe og en bedrøvelig virkelighed, som udspiller sig for de skadede i samfundet i dag.

Det påvises at kviksølvkatastrofen i samfundet kunne være afdækket og bremset for mange år siden, og at det nærmest er kriminelt, at det ikke er sket. Svig og svigt afdækkes, som i en kriminalgåde og ”bagmændene” fremdrages skånselsløst.

Så selv om min egen og andre stærke amalgam-modstanderes årelange kamp i EU-systemet nu er lykkedes med at få anvendelsen af amalgam stoppet pr 1/1 2025 i hele EU, sidder giftkilden med dens følgevirkninger stadig fast i befolkningen og udspiller sin virkning i form af mange af de kendte folkesygdomme. Og selv om giftkilden nu blokeres for hærgen i fremtidige generationer, eksisterer der et enormt efterslæb af menneskelig lidelse, forkvaklede liv og og personlige tab af leveår for både den nuværende og de nærmeste generationer samt uoverskuelige samfundsøkonomiske konsekvenser.

Oprydningen i miljøet med overflade-deponier er et stort kapitel, som ikke berøres. Men hvad sundhedsvæsenet kan gøre nu og hvad du selv kan gøre, hvis du er personligt berørt, udgør et kapitel for sig selv sidst i bogen.

Bogens kernebudskaber:

  1. Afsløringen af at kviksølvpåvirkning fra amalgamtandfyldninger udgør den vigtigste og helt ukendte miljøfaktor, som ligger bag mange sundhedsproblemer, og at der er tale om en udbredt kviksølvforgiftning i befolkningen. 

  2. At årsagen til en genetisk betinget sårbarhed for udvikling af en kviksølvforgiftning for nogle menneskers vedkommende er relateret til, at en række særlige afvigende gener hos denne del af befolkningen medfører en reduceret evne til at udskille den løbende tilførsel af kviksølv ud af kroppen. Herved udvikles en kronisk akkumuleret kviksølvforgiftning – mikromercurialisme.

  3. Fremlæggelse af en række forskningsrapporter som angiver hvorledes kviksølvpåvirkning under forsterudviklingen mange gange fører til hjerneskader med neurologiske, psykiske og mentale afvigelser hos børn og unge, som er født af kviksølvforgiftede mødre. Det illustreres hvorledes dette opstår i et særligt komplekst samspil mellem disse to generationer – og er uhelbredelig.


    .